کارگزاری ترخیص به همراه تحویل

هوگر یک کارگزار گمرکی تمام عیار است که کالای شما را فارغ از نوع آن در گمرکات سراسر جهان ترخیص می‌کند.
هوگر تمام فرایند اداری اسناد مربوط به حمل و نقل شما را به سرعت، به صورت کارامد و دقیق انجام داده و ترخیص کالای شما را از گمرکات سرعت می‌بخشد تا در زمان شما صرفه جویی کند.