خدمات ترنشیپ، لجستیک و محموله پروژه ای و ترافیکی

• ترنشیپ
• لجستیک
• پروژه
• ترخیص کالا شامل: ثبت سفارش، مجوزها، استانداردها، تنظیم مقررات، کارت بازرگانی، ارز مبادله ای یا تخصیصی، ترخیص
• انبارداری و توزیع شامل: تخصیص انبار کلیدی و خدماتی، توزیع مویرگی صنایع FMCG ، توزیع هوایی و زمینی داخلی