اعضای گروه هوگر

سلمه محمودی

مديرعامل

٠٩١٢٥٤٦٨٦٣٦

داخلي ١٠٢

Ceo@houger.com

نجمه محمودی

عضو هیات مدیره

٠٩١٢٢٤٥١٣٠٣

داخلي ١٠٣

Najmeh.mahmoudi@houger.com

علیرضا کمالی پور

مشاور مدیرعامل و مدیر آموزش

٠٩١٢٣٠٨٨٠٤٢

داخلی ١١٠

Alireza.kamalipour@houger.com

سعید قرائی

مدیر عملیات زمینی، دریایی و ریلی

٠٩٣٧١٩٠٠٢٣٠

داخلي ١٠٨

Saeid.Gharaei@Houger.com

علی صابری وند

 معاون مدیر فروش فروش و هماهنگ کننده

٠٩١٢٨٤٣٤٨٢٢

داخلي ١٠١

Ali.Saberivand@houger.com

 

اشكان نقدعلي

کارشناس فروش

٠٩٢١٣٦٨٩٥٢٤‬

داخلی ١٠٤

Ashkan.Naghdali@houger.com