خدمات بازرگانی

• سورسینگ
• ترنسفر مالی
• سوییچ اسناد
• تامین کالاهای صنایع مختلف
• بازرسی کالا (فیزیکی و فنی)